MÜŞTEREK BAHİS ORGANİZASYONLARI VE VERGİLEME

MÜŞTEREK BAHİS ORGANİZASYONLARI VE VERGİLEME

Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünür. Öte yandan ihtiyari olmakla birlikte, hakem sayısı ve nasıl belirleneceği, tahkim dili ve yeri, uygulanacak kurallar gibi konuların da taraflarca kararlaştırılması olası bir uyuşmazlıkta faydalı olabilecektir. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartı getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. T.C. Hazine Müsteşarlığı – Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye’de gerçekleştirilen sigorta ve reasürans faaliyetlerini düzenleyip, denetlemekle görevlidir. Yabancı yatırımların kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamayacağı veya devletleştirilemeyeceği de DYYK m. (4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. (3) Şans oyunları hasılatından yapılacak her türlü kesinti ve ayrılacak paylar ancak, bu Kanuna hüküm eklenmesi veya bu Kanunda değişiklik yapılması ile mümkündür. A) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;b) Verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte başlamaktadır (VİVK Md 20). (5) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Bakanlık, vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir. AB’nin 6’ncı Direktifinde hizmetin ifa yeri 9’uncu maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

  • Ticaret Hukuku IV (Sigorta ve Deniz Hukuku) dersinde, öğrencilerin bu derste, sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir.
  • Ölüm, tanımı, tespiti, belirtileri, yaralar, asfiksili ölümler, gebelik, doğum, düşük, cinsel saldırılar, seri katiller.
  • Ancak alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine karşı borçlunun süresi içerisinde itiraz etmesi halinde icra takibi durur.

Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik, insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemindeki hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır. Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bununla birlikte  bu ders çerçevesinde sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları ve askeri ceza yargılama usulü hakkında temel bilgiler.

Öte yandan eğer düzenleniş biçimi ödüllü çekiliş ise böyle bir ön koşula bağlı düzenlenebilirler. Eğer izin gerekli ise, piyango düzenlemek için izin talebinde bulunacakların, İdarece istenen bütün belge ve bilgilerle – başvuru dilekçesi, Piyango düzenleyeceklerin adı soyadı, unvanı, ikametgâhı, işyeri adresi, ticaret sicil ve vergi numarası ile T.C. Kozmetikler izin ya da ruhsata tabi değildir, kozmetikler için bildirim sistemi benimsenmiştir. Söz konusu bildirim ilgili Bakanlık Yönetmelik ve Kılavuzları doğrultusunda internet üzerinden yapılır. Kozmetiklerle ilgili bir oto kontrol sistemi söz konusudur, kozmetik üreticisi/ithalatçısı ürünün güvenliğinden ve Bakanlığa yaptığı bildirimlerin doğruluğundan sorumludur. Söz konusu idarî para cezası birleşme işlemlerinde tarafların her birine, devralma işlemlerinde ise sadece devralana verilir.

Bu nedenle de ülkeler, hizmetin verildiği yeri çeşitli hizmet türleri itibariyle farklı kriterlere göre belirlemeyi tercih etmektedirler. Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli, At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedeldir. B) Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Millî Piyango dahil), at yarışları ve diğer müşterek bahsegel ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması, KDV’ye tabi tutulmuştur. Bu düzenlemelerin atıf yaptığı AET’nin ( 6’ncı ) Direktifinin 2 ve 4’üncü maddeleri uyarınca KDV, mükellefin ekonomik faaliyeti çerçevesinde yapılan tüm teslim ve hizmetleri kapsamakta olduğunu ayrıca belirtmekte yarar görüyoruz. KDV’nin konusuna giren işlemler ile bu işlemlerin nitelikleri tayin ve tespit olunurken, bir yandan bu verginin teorisi ile Ortak Pazar konseyinin direktifleri ve başlıca Ortak Pazar üyesi ülkelerdeki uygulamaya paralellik sağlamaya çalışılmış, öte yandan bazı hususlarda ülkemiz şartlarına uygun hükümlerin getirilmesine özen gösterilmiştir. “Vergilendirme yetkisinin kullanılabilmesi için devlet ile vergi mükellefi arasında bir ilişkinin kurulması ve vergi mükellefinin veya vergi konusunun devletin ülkesel egemenliği ya da kişisel egemenliği altına girmesi gerekir. Bu iki ilke, vergilendirme yetkisinin de dayanağını ve sınırını belirlemektedir. Bu ilkeler vergi hukukunda sırasıyla; “vergi yasalarının mülkiliği ilkesi”  ya da “vergilendirmede kaynak ilkesi” ve “şahsilik ilkesi” ya da “vergilendirmede ikametgah/uyrukluk ilkesi” olarak bilinmektedir. Sözkonusu ilkelerin vergi yasalarına yansıması ise “dar mükellefiyet” ve  “tam mükellefiyet” şeklinde olmaktadır. Dar mükellefiyette internet yoluyla yapılan ticarette sabit bir iş yerinin olup olmadığı, bu iş yerinin hangi ülkede olduğu sorularının cevaplandırılmasının vergisel sonuçları gerçekten önemlidir.[16] OECD Model Anlaşmasının 5. Fıkrasına göre bu terim, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelmektedir. GVK’nın 3’üncü maddesine göre, Türkiye’de yerleşmiş olanlar ile resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam mükellefiyet esasına göre, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.

Ders kapsamında idari yargının ülkemizdeki tarihsel gelişimi Danıştay’ın tarihçesi, şu an ki yapısı ve idari yargı alanında ki diğer alt derece mahkemelerin görev ve yetkileri anlatılacak ve alana ilişkin Anayasal ilkeler bağlamında idari yargının diğer yargı kolları içindeki yeri ele alınacaktır. Dersin amacı İdari Yargılama Usulü’nün temel ilkelerini ve alanın kapsamını belirlemek ve öğrencilere öğretmektir. Niçin böyle bir yargılama alanına ihtiyaç duyulduğu dünyada ve ülkemizde ki tarihsel gelişiminden hareketle bu derste ele alınacaktır. Hukuk ve edebiyat dersinde, edebiyatın hukuk açısından önemiyle birlikte, edebiyat alanında ortaya konulan Türk ve Yabancı yazına ait eserler önceden belirlenip bir inceleme sırasıyla ele alınacaktır. Sınai Mülkiyet Kanunu başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişiler için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası öngörmektedir. Bir marka tescil başvurusu, öncelikli olarak TürkPatent tarafından resen yapılan mutlak red nedenleri incelemesinden geçmektedir. Resen yapılan bu inceleme üzerine, reddedilen mal ve hizmetler tescil başvurusunun kapsamından çıkarılır ve tescil başvurusu, kabul edilen mal ve hizmetler için Resmi Marka Bülteninde yayınlanır. Yayınlanan tescil başvurusuna karşı iki aylık bir süre zarfında üçüncü kişiler itirazda bulunabilir. TürkPatent’in Markalar Dairesi Başkanlığı’nca resen yapılan inceleme veya üçüncü kişilerce yapılan bir itirazın incelenmesi üzerine verilmiş olan kararlara karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) önünde itiraz edilebilir.